eskimoska86, myśli

75 tekstów (myśli) – auto­rem jest es­ki­mos­ka86.

Kot, to chy­ba je­dyne stworze­nie, które­mu nie gro­zi nu­da. Już sa­ma je­go obec­ność, wy­daje mu się być naj­bar­dziej fas­cy­nująca na świecie... A gdy­by to, przy­pad­kiem za­wiodło, zaw­sze można iść spać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 lutego 2014, 12:02

jest mnie tak wiele, że mogę po­liczyć się z każdym ziar­nkiem pias­ku na pustyni


a to z de­dykacją dla sta­rożyt­nych Majów z okaz­ji ''roczni­cy wy­darzeń'', które miej­sca nie miały...
Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 grudnia 2013, 13:43

Gdy­by ze wsty­du umierało się nap­rawdę, nikt by nie po­myślał, że może mieć miej­sce coś ta­kiego jak przeludnienie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 grudnia 2013, 19:25

Nie wys­tar­czy prosić
po to, co spadło z nieba trze­ba się jeszcze schylić 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 grudnia 2013, 14:47

Z drugą połową naj­le­piej łączy nas
dziele­nie... krom­ki chle­ba, myśli, łóżka, szep­tu...

no i łazienki. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 30 listopada 2013, 16:29

W poez­ji... bez dys­tansu, niewiele zmieścisz między wierszami. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 listopada 2013, 14:48

W związku od­po­wie­dzią na py­tanie par­tne­ra: Co ro­bisz? Po­win­no być auto­matyczne: Kocham cię. Po­tem można już wszys­tko inne...

so­bie, wam... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 listopada 2013, 18:00

Z mężczyz­ny... w ko­biecie naj­lep­szy jest zdro­wy chłop­ski rozum...
Co dwie głowy, to nie jedna...

dzi­siaj tak bar­dziej z jajami
żeber­ko* skon­su­muje­my in­nym razem

*Ge­nesis 2.22 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 listopada 2013, 21:18

Człowiek jest jak sok tym­bark... dob­ry z na­tury i tak po­wie­rzchow­nie sztuczny.dobranoc 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 listopada 2013, 00:40

Śmierć, to ta­ki mo­ment, w którym człowiek wy­ras­ta z życia... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 maja 2013, 14:05

eskimoska86

"Niektórym ludziom nie podoba się to, jak żyję. Mógłbym powiedzieć: do diabła z nimi, nic mnie nie obchodzi ich zdanie. I w zasadzie mówię: nic mnie nie obchodzi ich zdanie, ale wolę nie mówić: do diabła z nimi.” Diabeł to zbyt wrażliwa istota...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eskimoska86

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 lutego 2016, 13:55eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2015, 23:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

24 marca 2015, 18:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 23:13eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem przes­ta­jemy cy­kać.  

17 lutego 2015, 22:40eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 22:39eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 grudnia 2014, 13:14eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 grudnia 2014, 22:30eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

18 grudnia 2014, 18:42eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st ulepione

18 grudnia 2014, 12:49eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st napisał do mnie po ro­ku [...]