eskimoska86, teksty z maja 2012 roku

22 teksty z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest es­ki­mos­ka86.

Moja Arachne

Jak prządka Arachne
tkałam marzenia
bar­wne płótno nasze­go losu
haftowałam

Jed­wabną ni­cią pętałam
słod­ki czas
By zat­rzy­mać ulot­ne chwil motyle
w pajęczej sieci

Oczy za­mykałam
improwizowałam…
po­całun­ki
dotyki
szepty


Nasze płótno
roz­darte
zaz­drosną ręką…
i nas
już nie ma

Tyl­ko ja 
od­mieniona,
Arachne, prządka

Na strzępach pajęczyn
wiszą…
mar­twe motyle

Cza­sem
wypełznę
z mro­ku kąta...

Cza­sem
tak
roz­paczli­wie
ni­mi się żywię
/pa­pier na­siąknięty spi­rytu­sem/ daw­no temu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 maja 2012, 19:09

Nie mar­tw się, kiedy los rzu­ca Ci kłody pod no­gi. Może być tak, że użyjesz ich kiedyś, by zbu­dować tratwę al­bo most… ewen­tual­nie roz­pa­lisz ognisko! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 maja 2012, 13:46

O moim kocie, Monsieur Pomiocie

Ten uroczy kotek…
Na­zywa się Pomiotek.
Naz­wa w pełni wypowiedziana,
brzmi: Po­miot Szatana…

On fu­ter­ko lśniące ma,
On żre ty­le… co ko­ty dwa…
Czarną plamkę ma na bródce,
cza­sem kręci się bez ce­lu jak Żul po wódce…

Wygląd ma arystokraty,
przywdział [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 maja 2012, 10:11

Nie wiem, co powiedzieć...

Da­wałam Ci prezent,
wręczałam kwiaty ,
ra­miona­mi pełny­mi Ciebie…

W objęciach ściskałam
długo tak trwałyśmy…
Dzięko­wałam za życie,
które­go mi nie poskąpiłaś

Przep­raszałam za ten ból,
który Ci sprawiłam…
Za ból, którym…
wyr­wałam się z Ciebie


Łzy po­całun­kiem powiedziałaś,
że to nic,
że nie bolało.
Ale ból miłości od­czu­wasz do dziś…

Myślę, siedzę
prze­cież, to ja …
Tobie
miałam dać prezent! 

wiersz • 26 maja 2012, 15:26

Pa­pier na­siąknięty spi­rytu­sem...Wy­lałam na niego duszę... 

myśl • 24 maja 2012, 21:32

Śmierć przechadza się… ścieżka­mi życia… 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2012, 15:03

Wie ktoś przy­pad­kiem ja­kie kwiaty lu­bi Nadzieja? Nie chciałabym strze­lić ga­fy w dniu matki… 

myśl • 22 maja 2012, 10:37

Ktoś po­siał wiatr, ale to na­de mną zeb­rały się burze! 

myśl • 21 maja 2012, 17:51

Jak wiel­ka to mu­si być sa­mot­ność, gdy człowiek jest w sta­nie oder­wać skrzydła włas­ne­mu aniołowi stróżowi z oba­wy by i on go nie opuścił… 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 maja 2012, 08:55

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 19 maja 2012, 21:01

eskimoska86

"Niektórym ludziom nie podoba się to, jak żyję. Mógłbym powiedzieć: do diabła z nimi, nic mnie nie obchodzi ich zdanie. I w zasadzie mówię: nic mnie nie obchodzi ich zdanie, ale wolę nie mówić: do diabła z nimi.” Diabeł to zbyt wrażliwa istota...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eskimoska86

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 lutego 2016, 13:55eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2015, 23:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

24 marca 2015, 18:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 23:13eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem przes­ta­jemy cy­kać.  

17 lutego 2015, 22:40eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 22:39eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 grudnia 2014, 13:14eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 grudnia 2014, 22:30eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

18 grudnia 2014, 18:42eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st ulepione

18 grudnia 2014, 12:49eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st napisał do mnie po ro­ku [...]